Abonenttasust

Abonenttasu on tasu, mida kliendid maksavad ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni toimimise eest sõltumata tarbimisest. Abonenttasuga tagatakse ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni toimimise kulude osaline katmine, sealhulgas klientide veemõõdusõlmedes paiknevate veearvestite paigaldus- ja hoolduskulutused. Vee-ettevõttel on kohustus Mõõteseadusest tulenevalt taadelda (vajadusel asendada) iga kahe aasta järel tarbijate veearvestid. Abonenttasu määr tuleneb Kiili KVH OÜ poolt eelmistel perioodidel tehtud kulutustest ja naabervaldade analoogsest praktikast. Abonenttasu kehtestamine loob eeldused teenuse kvaliteedi paranemiseks tulevikus. Abonenttasu ja uute tariifide kohta tehtud otsustest võite lugeda Kiili valla ajalehe 2006. aasta septembrikuu numbrist.