ÜF-Projekt

Lähtse ja Nabala küla vee- ja kanalisatsioonirajatiste ehitus

 

 

Sõlmiti Lähtse ja Nabala küla vee- ja kanalisatsioonirajatiste projekteerimis-ehitusleping

14. jaanuaril 2014 sõlmis OÜ Kiili KVH projekteerimis-ehituslepingu AS-iga Vensen, kogusummas 576 565,50 eurot. Lepingu allkirjastasid Kiili KVH poolt juhatause liige Sergei Kivi ning AS Vensen poolt tegevdirektor Riho Sokko.

Lepingu kohaselt tuleb teostada Lähtse küla ja Nabala küla vee- ja kanalisatsioonitorustike projekteerimis-ehitustööd tagamaks elanikele kvaliteetne joogivesi ning reovee suunamine reoveekollektorisse. Tööde teostamise eeldatav tähtaeg on dets lõpp 2014. Lähtse küla ja Nabala küla vee-ja kanalisatsioonitorustike projekteerimis-ehitustööd finantseeritakse Kiili valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekti raames.

Kiili valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt sai Ühtekuuluvusfondist rahastuse SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse otsuse nr 1-25/4, muudetud otsusega 1-25/11215.05.2013. Projekti kogumaksumus on 13 317 669 eur, millest Ühtekuuluvusfondi toetus moodustab maksimaalselt 11 236 108 eur. Projekti omaosaluse katavad OÜ Kiili KVH ja Kiili vald ühiselt. Projekt on suunatud eeskätt asulareoveedirektiivi ja joogiveedirektiivi nõuete täitmisele Kiili valla reoveekogumisaladel. Eesmärgiks on tagada kõigile elanikele reoveekogumisalade piires võimalus liituda ÜVK süsteemiga ning tagada neile nõuetele vastav ja kvaliteetne joogivesi.

Rohkem infot projekti kohta leiab: http://www.kiilikvh.ee

 

Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt

Projekti tutvustus

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus rahuldas 19. jaanuaril 2009 OÜ Kiili KVH "Kiili valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekti" rahastamise taotluse. Investeeringu kogumaksumus on 268 241 840 krooni, millest Ühtekuuluvusfondi toetus on maksimaalselt 225 335 699 krooni. OÜ Kiili KVH investeerib antud projekti raames 42 906 141 krooni.

 

Projekti eesmärgid

Projekti eesmärgiks on tagada kõigile elanikele Kiili ja Luige reoveekogumisalade piires võimalus liituda ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga, tagada neile nõuetele vastav ja kvaliteetne joogivesi ning kanaliseerida tekkiv reovesi keskkonnasäästlikult puhastisse. Projektipiirkonnas elavatest inimestest on käesoleval ajal ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniga liitunud vastavalt 44% ja 43% elanikest.

Teostatavad tööd

Projekti käigus teostatakse kolme puurkaevu rekonstrueerimine ning ühe puurkaev-pumpla rajamine. Projektipiirkonna ühisveevärgiga varustamata aladel rajatakse 22 626 m joogiveetorustikke (torustike pikkused võivad projekteerimise käigus muutuda). Rekonstrueerimisele kuulub 5 119 m amortiseerunud joogiveetorustikke. Projektipiirkonna ühiskanalisatsiooniga varustamata aladel rajatakse 25 915 m kanalisatsioonitorustikke, sh 3 942 m survetorustikke ning 21 973 m isevoolseid kanalisatsioonitorustikke. Rekonstrueerimisele kuulub 5 612 m torustikke. Seoses süsteemi laienemisega rajatakse 7 uut reoveepumplat. Rekonstrueerimist vajab üks reoveepumpla.