Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt

Projekti tutvustus

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus rahuldas 19. jaanuaril 2009 OÜ Kiili KVH "Kiili valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekti" rahastamise taotluse. Investeeringu kogumaksumus on 268 241 840 krooni, millest Ühtekuuluvusfondi toetus on maksimaalselt 225 335 699 krooni. OÜ Kiili KVH investeerib antud projekti raames 42 906 141 krooni.

 

Projekti eesmärgid

Projekti eesmärgiks on tagada kõigile elanikele Kiili ja Luige reoveekogumisalade piires võimalus liituda ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga, tagada neile nõuetele vastav ja kvaliteetne joogivesi ning kanaliseerida tekkiv reovesi keskkonnasäästlikult puhastisse. Projektipiirkonnas elavatest inimestest on käesoleval ajal ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniga liitunud vastavalt 44% ja 43% elanikest.

Teostatavad tööd

Projekti käigus teostatakse kolme puurkaevu rekonstrueerimine ning ühe puurkaev-pumpla rajamine. Projektipiirkonna ühisveevärgiga varustamata aladel rajatakse 22 626 m joogiveetorustikke (torustike pikkused võivad projekteerimise käigus muutuda). Rekonstrueerimisele kuulub 5 119 m amortiseerunud joogiveetorustikke. Projektipiirkonna ühiskanalisatsiooniga varustamata aladel rajatakse 25 915 m kanalisatsioonitorustikke, sh 3 942 m survetorustikke ning 21 973 m isevoolseid kanalisatsioonitorustikke. Rekonstrueerimisele kuulub 5 612 m torustikke. Seoses süsteemi laienemisega rajatakse 7 uut reoveepumplat. Rekonstrueerimist vajab üks reoveepumpla.